วันอังคาร, 05 มีนาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ Welcome to Sakonnakhon Immigration

ITA ประจำปี 2567

  • หมวด: ITA
  • อัพเดทล่าสุดเมือ: วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567 06:12
  • ฮิต: 100

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


O 11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O 12.ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

O 13.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

O 14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O 15.หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


O 16.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


O 17.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy)

O 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง

O 19.การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

O 20.การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการวความเสี่ยงต่อการรับสินบน

O 21.คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

O 22.การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


O 23.มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O 24.การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

Map on google